Kategori : Apache ...

01
08
2019

apachetop kullanımı

Kategorisi : Apache,Linux

apachetop $(ls -Rt /var/www/vhosts/*/logs/access_ssl_log | sed ‘s/^/-f ‘/ | head -15)

komutunu girdikten sonra sırasıyla (f,a,u) tuşlarına basarak sonuçlar arasında filtreleme yapabiliyoruz.


12
04
2019

Django projesini Apache Wsgi ile çalıştırmak

Kategorisi : Apache,Django

SETTINGS.PY AYARLARI

#in settings.py add static dir

STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, ‘static’)

#collect static to dir

python3 manage.py collectstatic

————————————-

DEPENDENCIES KURULUM

sudo apt-get -y install apache2 libapache2-mod-wsgi-py3 python3-django
sudo a2enmod wsgi
sudo service apache2 restart
sudo a2dissite 000-default
sudo service apache2 restart

——————————————

VIRTUALHOST AYARI

<VirtualHost *:80>
ServerName mysite
WSGIDaemonProcess ubuntu user=ubuntu group=ubuntu threads=5 python-path=”/var/www/html/mysite/mysite”
WSGIScriptAlias / /var/www/html/mysite/mysite/wsgi.py
Alias /static/ /var/www/html/mysite/static/
<Directory /var/www/html/mysite/static>
Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/html/mysite/mysite/>
WSGIProcessGroup ubuntu
WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}
WSGIScriptReloading On
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

——————————————

WSGI.PY AYARLARI

import os,sys
sys.path.append(‘/var/www/html’)
sys.path.append(‘/var/www/html/mysite’)

os.environ.setdefault(“DJANGO_SETTINGS_MODULE”, “mysite.settings”)

from django.core.wsgi import get_wsgi_application
application = get_wsgi_application()


30
05
2016

xmlrpc.php ataklarını bloke etmek

Kategorisi : Apache,Linux

# Beginn Protect xmlrpc

RedirectMatch 403 /xmlrpc.php
# Ende Protect xmlrpc.php

26
05
2016

Maksimum Bağlantı Sayısını Sınırlandırmak Apache, Ssh

Kategorisi : Apache,Debian,Linux,Ubuntu

Bağlantı limiti koymak istediğimiz port :

iptables -A INPUT -p tcp –syn –dport $port -m connlimit –connlimit-above N -j REJECT –reject-with tcp-reset

Apache 80 için :

iptables -A INPUT -p tcp –syn –dport 80 -m connlimit –connlimit-above 20 -j REJECT –reject-with tcp-reset

SSH 22 için :

iptables  -A INPUT -p tcp –syn –dport 22 -m connlimit –connlimit-above 3 -j REJECT

iptables-save > /etc/iptables.up.rules

nano /etc/network/if-pre-up.d/iptables

ile dosyayı açıp içine yazıyoruz :

#!/bin/bash
/sbin/iptables-restore < /etc/iptables.up.rules

İzinler :
chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/iptables


19
11
2015

.gz ile biten log dosyalarını klasörlerden silmek

Kategorisi : Apache,Linux

find /var/www/clients/ -type f -regex “.*\.gz$” -delete


27
02
2015

Tüm virtual host’ların aynı siteye yönlenmesine çözüm – Ispconfig3

Kategorisi : Apache,Dns,Linux

IPv4-Address alanında IP ya da * kullanımı seçimlik. Ancak ya IP ya da * seçmemiz lazım. Bazı sitelere IP bazılarına * koyarsak tüm siteler aynı adrese yönleniyor.


08
05
2014

Php 5.3 – Centos 5 php53-common conflicts with php-common hatası ve çözümü

Kategorisi : Apache,Centos,Kloxo,Linux,Php

Öncelikle, Epel and IUS repolarını kuruyoruz.

rpm -Uvh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/ius-release-1.0-8.ius.el5.noarch.rpm

GPG anahtarlarını ekliyoruz.

rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL
rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/IUS-COMMUNITY-GPG-KEY

Yum ayarları

yum install yum-plugin-replace

yum replace php –replace-with php53u

yum install php53u-pear php53u php53u-cli php53u-common php53u-devel php53u-gd php53u-mbstring php53u-mcrypt php53u-mysql php53u-pdo php53u-soap php53u-xml php53u-xmlrpc php53u-bcmath php53u-pecl-apc php53u-pecl-memcache php53u-snmp

Apache’yi baştan başlatıyoruz.

/etc/init.d/httpd restart


06
10
2012

.htaccess parametreleri

Kategorisi : Apache

Parantez içlerinde kullanılan NC, L ve R harflerinin anlamları:

L: Last
Bu tanımlanmadan önce ifade edilen kurallar bundan sonrakilere geçmemesini ve karışmamasını sağlar.
R: Redirect
Bu değer kullanılırsa browserda adres değişir, kullanılmazsa yönlendirme arkaplanda yapılır fakat kullanıcının girdiği URL aynı kalır.
NC: No Case
Büyük küçük harfe duyarsız davranır.
QSA: Query String Append
GET metodu ile yönlendirme yaptığımızda yönlendirilen yere sonuna eklenen  GET parametrelerini de dahil eder.


20
03
2012

.htaccess exception – tek dosya hariç rewrite

Kategorisi : Apache,Php

.htaccess tek dosya hariç yazım kuralı. Rewrite edilmeyecek klasör ya da dosyayı yazıyoruz. [L] = Last
RewriteRule  ^stats/  –  [L]


20
03
2012

Apache mod_rewrite kontrolü

Kategorisi : Apache

<?php

if (in_array(“mod_rewrite”, apache_get_modules())) {

echo “mod_rewrite loaded”;

} else {

echo “mod_rewrite not loaded”;

}

?>

Debian için :
a2enmod rewrite
service apache2 restartphoto

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

21 / 06 / 2024, 22:43:47
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015