Kategori : Centos ...

05
02
2020

Sunucuya nas yedekleme sürücüsü eklemek

Kategorisi : Centos,Linux

mkdir /mnt/nassurucu
yum install cifs-utils
mount -t cifs //nassunucuadresi/kullaniciadi -o username=kullaniciadi,password=xxxxxx- /mnt/nassurucu/


16
06
2015

Centos kurulamayan paketleri zorla yüklemek

Kategorisi : Centos

yum install php54* –skip-broken


19
12
2014

Centos’ta oluşturulmuş lvm2 bir diski Debian’da mount etmek

Kategorisi : Centos,Debian,Linux

apt-get install lvm2
modprobe dm-mod
vgscan
vgchange -ay VolGroup00
lvs
mkdir /yedek
mount /dev/VolGroup00/LogVol00 /yedek -o ro,user


01
10
2014

Shellshock or Bash Bug – Güvenlik Açığı

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu

env 'VAR=() ; echo Bash is vulnerable!' 'FUNCTION()=() ; echo Bash is vulnerable!' bash -c "echo Bash Test"

komutu ile açığı test edebilirsiniz. Eğer açık varsa : Bash is vulnerable; yoksa : Bash Test
yazacaktır.

Kapatmak için :

Debian/Ubuntu kullanıcıları:  apt-get update && sudo apt-get install –only-upgrade bash
Centos : yum update bash


14
07
2014

Yalnızca seçilen klasörleri tar biçiminde sıkıştırmak – Linux

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu
Yalnızca seçilen klasörleri tar biçiminde sıkıştırmak için :

tar -czvf yedekle.tar klasör1 klasör2 klasör3

12
07
2014

Lxadmin backup alma ve geri yükleme

Kategorisi : Kloxo

Lxadmin backup alma ve geri yükleme işlemleri için :

Backup
/script/backup --class=client --name=admin

Geri Yükleme
/script/restore --restore --accounts=all <backup-file-path>

Listelemek için :
/script/restore --list <backup-file-path>

Belli bir hesabı geri yüklemek için :

cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/

lphp.exe ../bin/common/restore.php --restore --accounts=domain:domain.com,client:clientname <backup-file-path>

03
07
2014

sqlite – SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file hatası ve çözümü

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Php,Ubuntu

SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file hatasının çözümü için :

sqlite dosyamız ve onun bir üst klasörünün Linux kullanıcısının :  www-data ya da apache olması gerekiyor. İki klasör eşleştiğinde çalıştığını gördüm. Diğer durumlarda select yapabilirken, insert ve update komutlarını gerçekleştiremedi.


02
07
2014

mailaccount_add_failed hatası – kloxo

Kategorisi : Kloxo

mailaccount_add_failed hatası – kloxo : düzeltmek için :

/home/lxadmin/mail/bin/vdeldomain ‘ornek.com’
/home/lxadmin/mail/bin/vadddomain ‘ornek.com’


25
06
2014

Linux açılışına servis eklemek, listelemek, kaldırmak

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu
Eklemek için :
Fedora 
# chkconfig httpd --add
Fedora 
# chkconfig  httpd  on --level 2,3,5
Debian/Ubuntu 
# update-rc.d apache2 defaults
Debian/Ubuntu 
# update-rc.d apache2 start 20 2 3 4 5 . stop 80 0 1 6 .

Listeleme : 
Fedora 
# chkconfig --list httpd
Silme :
Fedora 
# chkconfig httpd off
Fedora 
# chkconfig httpd --del
Debian/Ubuntu 
# update-rc.d -f apache2 remove

08
05
2014

Php 5.3 – Centos 5 php53-common conflicts with php-common hatası ve çözümü

Kategorisi : Apache,Centos,Kloxo,Linux,Php

Öncelikle, Epel and IUS repolarını kuruyoruz.

rpm -Uvh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/ius-release-1.0-8.ius.el5.noarch.rpm

GPG anahtarlarını ekliyoruz.

rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL
rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/IUS-COMMUNITY-GPG-KEY

Yum ayarları

yum install yum-plugin-replace

yum replace php –replace-with php53u

yum install php53u-pear php53u php53u-cli php53u-common php53u-devel php53u-gd php53u-mbstring php53u-mcrypt php53u-mysql php53u-pdo php53u-soap php53u-xml php53u-xmlrpc php53u-bcmath php53u-pecl-apc php53u-pecl-memcache php53u-snmp

Apache’yi baştan başlatıyoruz.

/etc/init.d/httpd restartphoto

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

21 / 06 / 2024, 22:38:27
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015