Kategori : Mysql ...

05
02
2020

Plesk günlük veritabanı yedekleme cron

Kategorisi : Mysql,Plesk

2 ayrı veritabanının yedeğini tek seferde almak için cron komutu &&

/usr/sbin/plesk db dump db1 > /mnt/nasdrive/$(date +”\%d-\%m-\%Y”)-db1.sql && /usr/sbin/plesk db dump db2 > /mnt/nasdrive/$(date +”\%d-\%m-\%Y”)-db2.sql


07
05
2019

Php 7 için php 5 mysql fonksiyonları eklemek

Kategorisi : Mysql,Php

cd ext/
git clone https://github.com/php/pecl-database-mysql mysql –recursive

phpize
./configure
make
make install

ile derledikten sonra, kullandığımız php.ini dosyasına aşağıdaki satırı ekliyoruz.

extension = /kurduğumuz klasör/mysql.so

apache servisini baştan başlatınca çalışıyor.

service apache2 restart


23
11
2017

Automatically restart MySQL

Kategorisi : Mysql

#!/bin/bash
PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
if [[ ! “$(/usr/sbin/service mysql status)” =~ “start/running” ]]
then
echo ” The MySQL service on the server has been stopped. It has now been restarted.” | mail -s ” MySQL has been restarted” 111@111.com
sudo service mysql start
fi


27
09
2017

sql.gz dosyasını açmadan import etmek – konsol

Kategorisi : Mysql

gunzip < sql.gz | mysql -u  -p –default-character-set=utf8 dbname


24
03
2015

Utf8 special characters – Mysql Insert

Kategorisi : Mysql,Php

Karşılaştırma için : utf8mb4_unicode_ci ve mysql sorguları için :

mysqli_query($con, “SET NAMES utf8mb4”);
mysqli_set_charset( $con, ‘utf8mb4’ );


17
03
2015

mysql alanından ilk 3 kelimeyi seçmek

Kategorisi : Mysql

UPDATE `aa` SET dd=  SUBSTRING_INDEX(bb,” “,3) where cc= ”;


16
03
2015

Mysql alanından ilk kelimeyi seçmek ve başka sütuna yazdırmak

Kategorisi : Mysql

UPDATE aa SET bb= SUBSTRING_INDEX(`cc`, ‘ ‘, 1) WHERE bb= ”;


12
03
2015

Mysql partial replace – WordPress

Kategorisi : Mysql

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content, CONCAT(‘<img alt=”‘,post_title,'” src=””><br /><br />’), ”);


18
06
2014

Plesk panel – mysql root girişi

Kategorisi : Mysql

Plesk panel kullanıyor ve root şifresiniz bilmiyorsanız :  mysql root yetkisiyle giriş için;

mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`


17
01
2014

Mysql dump dosyasını sqlite3 dosyasına çevirmek – sh

Kategorisi : Linux,Mysql

# ÖRNEK KULLANIM: ./cevir.sh ornek.sql | sqlite3 ornek.db

cat $1 |
grep -v ‘LOCK’ |
grep -v ‘ KEY ‘ |
grep -v ‘ UNIQUE KEY ‘ |
grep -v ‘ PRIMARY KEY ‘ |
perl -pe ‘s/ ENGINE[ ]*=[ ]*[A-Za-z_][A-Za-z_0-9]*(.*DEFAULT)?/ /gi’ |
perl -pe ‘s/ CHARSET[ ]*=[ ]*[A-Za-z_][A-Za-z_0-9]*/ /gi’ |
perl -pe ‘s/ [ ]*AUTO_INCREMENT=[0-9]* / /gi’ |
perl -pe ‘s/ unsigned / /g’ |
perl -pe ‘s/ auto_increment/ primary key autoincrement/gi’ |
perl -pe ‘s/ smallint[(][0-9]*[)] / integer /gi’ |
perl -pe ‘s/ tinyint[(][0-9]*[)] / integer /gi’ |
perl -pe ‘s/ int[(][0-9]*[)] / integer /gi’ |
perl -pe ‘s/ character set [^ ]* / /gi’ |
perl -pe ‘s/ enum[(][^)]*[)] / varchar(255) /gi’ |
perl -pe ‘s/ on update [^,]*//gi’ |
perl -e ‘local $/;$_=<>;s/,\n\)/\n\)/gs;print “begin;\n”;print;print “commit;\n”‘ |
perl -pe ‘
if (/^(INSERT.+?)\(/) {
$a=$1;
s/\\’\”/’\’\”/g;
s/\\n/\n/g;
s/\),\(/\);\n$a\(/g;
}

cevir.sh gibi bir dosyaya kaydedip çalıştırıyoruz.photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

16 / 07 / 2024, 09:42:24
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015