05
02
2020

Sunucuya nas yedekleme sürücüsü eklemek

Kategorisi : Centos,Linux

mkdir /mnt/nassurucu
yum install cifs-utils
mount -t cifs //nassunucuadresi/kullaniciadi -o username=kullaniciadi,password=xxxxxx- /mnt/nassurucu/


05
02
2020

Plesk günlük veritabanı yedekleme cron

Kategorisi : Mysql,Plesk

2 ayrı veritabanının yedeğini tek seferde almak için cron komutu &&

/usr/sbin/plesk db dump db1 > /mnt/nasdrive/$(date +”\%d-\%m-\%Y”)-db1.sql && /usr/sbin/plesk db dump db2 > /mnt/nasdrive/$(date +”\%d-\%m-\%Y”)-db2.sql


01
08
2019

apachetop kullanımı

Kategorisi : Apache,Linux

apachetop $(ls -Rt /var/www/vhosts/*/logs/access_ssl_log | sed ‘s/^/-f ‘/ | head -15)

komutunu girdikten sonra sırasıyla (f,a,u) tuşlarına basarak sonuçlar arasında filtreleme yapabiliyoruz.


01
08
2019

Linux zararlı trafiği izlemek için MalTrail

Kategorisi : Linux

sudo apt install python-pcapy

RedHat/Fedora için:

sudo dnf install pcapy

github linki

git clone https://github.com/stamparm/maltrail.git

Gerekli güncellemeler için :

cd maltrail; sudo python sensor.py

Sunucuyu başlatalım !

sudo python server.py

Kurduğumuz arayüze gidelim.

http://127.0.0.1:8338;


28
06
2019

Block unwanted extensions Postfix – Plesk

Kategorisi : Plesk

Edit /etc/postfix/main.cf

Add for example: mime_header_checks = regexp:/etc/postfix/block_unwanted_attachments

save “main.cf”

Create the file “/etc/postfix/block_unwanted_attachments” with the content:

/name=[^>]*.(bat|exe|ace|iso|arj|jar)/ REJECT

service postfix restart


07
05
2019

Php 7 için php 5 mysql fonksiyonları eklemek

Kategorisi : Mysql,Php

cd ext/
git clone https://github.com/php/pecl-database-mysql mysql –recursive

phpize
./configure
make
make install

ile derledikten sonra, kullandığımız php.ini dosyasına aşağıdaki satırı ekliyoruz.

extension = /kurduğumuz klasör/mysql.so

apache servisini baştan başlatınca çalışıyor.

service apache2 restart


29
04
2019

How many files are in each directory under current directory

Kategorisi : Linux

for i in $(find . -maxdepth 1 -type d) ; do
echo -n $i”: ” ;
(find $i -type f | wc -l) ;
done


12
04
2019

Django projesini Apache Wsgi ile çalıştırmak

Kategorisi : Apache,Django

SETTINGS.PY AYARLARI

#in settings.py add static dir

STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, ‘static’)

#collect static to dir

python3 manage.py collectstatic

————————————-

DEPENDENCIES KURULUM

sudo apt-get -y install apache2 libapache2-mod-wsgi-py3 python3-django
sudo a2enmod wsgi
sudo service apache2 restart
sudo a2dissite 000-default
sudo service apache2 restart

——————————————

VIRTUALHOST AYARI

<VirtualHost *:80>
ServerName mysite
WSGIDaemonProcess ubuntu user=ubuntu group=ubuntu threads=5 python-path=”/var/www/html/mysite/mysite”
WSGIScriptAlias / /var/www/html/mysite/mysite/wsgi.py
Alias /static/ /var/www/html/mysite/static/
<Directory /var/www/html/mysite/static>
Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/html/mysite/mysite/>
WSGIProcessGroup ubuntu
WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}
WSGIScriptReloading On
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

——————————————

WSGI.PY AYARLARI

import os,sys
sys.path.append(‘/var/www/html’)
sys.path.append(‘/var/www/html/mysite’)

os.environ.setdefault(“DJANGO_SETTINGS_MODULE”, “mysite.settings”)

from django.core.wsgi import get_wsgi_application
application = get_wsgi_application()


03
09
2018

PHPMailer: SMTP Error: Could not connect to SMTP host

Kategorisi : Php

Self signed sertifika varsa; bu parametreyi ekleyin.

$phpmailer->SMTPOptions = array(
‘ssl’ => array(
‘verify_peer’ => false,
‘verify_peer_name’ => false,
‘allow_self_signed’ => true
)
);


07
06
2018

Empty all files of a directory

Kategorisi : Linux

Bir linux klasöründeki tüm dosyaların içini boşaltmak için :

find . -type f -exec sh -c ‘> {}’ \;photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

20 / 10 / 2021, 08:07:00
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015